INGUN GKS 100 SERIES

Price: Liên hệ

Một số model cụ thể:
INGUN GKS 100 006 225 A2000

INGUN GKS 100 006 323 A2000

INGUN GKS 100 201 090 A3000

INGUN GKS 100 302 150 A3000

INGUN GKS 100 303 150 A2000

INGUN GKS 100 204 106 A2000

INGUN GKS 100 204 130 A2000

INGUN GKS 100 305 130 A3000

INGUN GKS 100 306 130 A2000

INGUN GKS 100 307 090 A2000

INGUN GKS 100 307 150 A2000

INGUN GKS 100 209 060 A3000

INGUN GKS 100 313 090 A3000

INGUN GKS 100 214 050 A2000

INGUN GKS 100 214 106 A3000

INGUN GKS 100 214 130 A3000

INGUN GKS 100 314 130 A3000

INGUN GKS 100 319 180 A3000

INGUN GKS 100 224 130 A3000

INGUN GKS 100 225 130 A2000

INGUN GKS 100 231 090 A2000

INGUN GKS 100 233 106 A2000

INGUN GKS 100 238 090 A3000

INGUN GKS 100 355 064 A2000

INGUN GKS 100 277 090 A1500

INGUN GKS 100 288 150 A2000

INGUN GKS 100 289 050 A2000

INGUN GKS 100 291 090 A3000

INGUN GKS 100 291 130 A3000

INGUN GKS 100 293 160 A2000

INGUN GKS 100 297 090 A3000

INGUN GKS 100 298 090 A2000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT